Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volební program KSČM ve Frenštátě p. R. pro volební období 2014 – 2018

2. 8. 2014

 

Volební program KSČM ve Frenštátě p. R. pro volební období 2014 – 2018

 

Úvodem

 

KSČM ve Frenštátě p. R. v souladu s celostátním programem prosazuje při jednání Rady i Zastupitelstva města zájmy občanů a hájí zejména potřeby pracujících , podnikatelů a sociálně potřebných tak, aby byly vytvářeny pracovní a podnikatelské příležitosti.

 

Politika KSČM je založena na solidaritě:

 

·         mladých se starými

·         zdravých s nemocnými

·         na vytváření rovných příležitostí ke vzdělávání pro všechny

·         na využívání majetku města ve prospěch všech občanů

 

Strana se zasazuje o udržení a rozvoj sociálních a zdravotních zařízení a o ochranu života, zdraví a majetku občanů. Prosazuje péči o mládež a ženy a dbá o kulturní a historické dědictví města.

 


 

Představy naší strany o úkolech a potřebách v následujících oblastech života města ve volebním období 2014 – 2018:

 

1.Místní samospráva chod Městského úřadu

 

·         Prosadit poměrné zastoupení politických stran v Radě města, komisích Rady města a výborech zastupitelstva podle výsledků voleb.

 

·         Provést certifikovaný procesní a personální audit na Městském úřadě tak, aby se odstranily duplicitní a zbytečné činnosti, zjednodušil se styk občanů s úřadem a zkrátila se doba vyřizování záležitostí občanů. Tento certifikovaný audit by měl vyústit v odborný a manažerský růst všech pracovníku Městského úřadu, zejména však vedoucích odborů. Měl by přispět ke zlepšení týmové práce jak v rámci odborů, tak i Městského úřadu jako celku.

 

  • Zajistit vyrovnané a průhledné hospodaření města a všech jeho příspěvkových
    organizací, zasadit se o účelné vynakládání finančních prostředků města. Nezvyšovat daň z nemovitosti pro občany nad úroveň stanovenou centrálními orgány.

 

  • Požadovat změny  v přenesení pravomoci z rady na zastupitelstvo při rozhodování o výši nájemného v obecních bytech či o výnosech z vedlejší hospodářské činnosti mimo bytové hospodářství.

 2.Sociální a zdravotní péče a bytová politika

 

·         Zajistit dosažitelnost zdravotní péče ve městě každý den po celých 24 hodin.

 

·         Zastavit privatizací bytového fondu do doby, než bude vypracována dlouhodobá koncepce potřeby bytů ve vlastnictví města, při čemž vycházet z potřeby bytů: 

-pro sociálně potřebné občany

-pro začínající rodiny ( tzv. startovacích )

-pro pracovníky, které město potřebuje získat

 

 3.Rozvoj investic a správy majetku

 

·         Ponechat v majetku města zařízení a majetek (případně vrátit zpět do majetku města), kterým se zajišťují služby pro občany, případně kterým se mohou získat finanční prostředky pro činnost města.

 

·         Zásadně jsme proti neuváženému zadlužování města investiční činností, která je finančně náročná, byť by se jednalo o akce, které jsou v “zásobníku akcí“ již několik let a stále odsouvány pro nedostatek finančních prostředků.

·          Realizaci nových investic podřídit přísnému ekonomickému posuzování tak, aby cíle uvažované investice bylo dosaženo s co nejmenšími náklady a s co největším efektem. Přitom maximálně využívat dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje a z fondů Evropské unie.

 

  • Prosadíme důslednou kontrolu dříve uzavřených smluv a posouzení  jejich efektivnosti i z hlediska valorizace cen.

 

4.Bezpečnost občanů a ochrana majetků

 

 

     

  • Navrhneme zhodnocení činnosti a efektivitu městské policie tak,aby...

    městská policie vykonávala hlídky pochůzkami a zajistila tím efektivnost a bezpečnost.

 

Podporovat oblast prevence kriminality ve městě a zaměřit ji zejména na výchovu mládeže a lepší informovanost seniorů při zabezpečování bytů a komunikaci s neznámými lidmi.

  Prosadit a zachovat omezení non-stop podniku s výjimkou pátku a soboty do 2:00 hodin.

 

5.Školství a kultura

 

  Spolupracovat se středními i vysokými školami na tématech seminární a ročníkové práce orientované na řešení konkrétních problémů a potřeb města.

·         Ve školství a kultuře čerpat z místní historie a historie národa a státu pro výchovu mladé generace v uvědomělé občany. Umístit informační tabulky k místním památkám a k názvům ulic.

 

·         Zachovat a rozvíjet školská, kulturní, tělovýchovná a sociální zařízení města pro plnohodnotný život občanů.

 

·         Vypracovat koncepci předškolních zařízení s dlouhodobým výhledem.

·        Pomníky a památníky na území města trvale udržovat v důstojném stavu.

·        Zavést soutěž o nejlepší výkladní skříň alespoň na náměstí.

 

6.Sport a rekreace

 

·         Prosadit vystavbu nového zimního stadiónu , získaní strategického partnera pro výstavbu Eurosport parku.

 

·         Podpořit všechny činnosti směřující k rozvoji tělovýchovy, turistického ruchu a sportovního vyžití s cílem upevnění zdraví a zdravého životního stylu občanů.  

 

7.Životní prostředí a likvidace domovního odpadu

 

·         Nesouhlasit se zahájením důlních činností na dole Frenštát.

 

·         Prosazovat podmínky pro zvyšování podílu vytříděného domovního odpadu přímo občany a to výchovou mládeže počínaje mateřskými školami a technickými podmínkami zajištěním potřebného počtu kontejnerů a jejich včasného vyprazdňování. Cenu za odvoz popelnice se směsným odpadem ve výši 600Kč osoba/rok vynasnažit se poplatky vrátit na částku 500 Kč osoba/rok.

 

·        8.Dopravní.a technická infrastruktura

 

·         Zajistit opravu komunikací, chodníků a vybudování dalších parkovacích míst v sídlištích uvolněním maximálně možných prostředků z rozpočtů města.

 

9.Technické služby města

 

·         Zajistit, aby Technické služby ve spoluprácí s Úřadem práce a sociálním odborem Městského úřadu maximálně využívaly dlouhodobě nezaměstnané pro úklid města a při pracích na zlepšování životního prostředí ve městě.

 

 10.Podpora podnikání a zaměstnanost

 

·         Vytvořit program podpory zaměstnanosti vycházející z :

         -podpory podniků a zaměstnavatelů

          -trvalého styku a spolupráce s Úřadem práce

 

·         Zorganizovat alespoň jednou ročně setkání zástupců podniků a podnikatelů se Zastupiteli města , vedoucími odborů Městského úřadu a Úřadem práce s cílem vzniku fóra potřeb a nápadů k řešení problematiky zaměstnaností.

 

Závěrem

 

Realizace našeho volebního programu, který je v zájmu většiny občanů města, je závislá na podpoře, jakou nám Vy vyjádříte svými hlasy ve volbách. Jsme připravení pracovat ve společném zájmu pro dobrou budoucnost našeho města a nás všech.